Bodyflex4You, praktijk voor massagetherapie in Den Haag

Bodyflex4You massage tarieven

 

Behandeling Tarieven
Voetreflexmassage of Handreflexmassage 45 min €55
Voetreflexmassage of Handreflexmassage  60 min €70
Chinflex® massage 45 min €55
LymfReflex® massage €55
Metamorfose massage methode R. St.John 60 min €70
Metamorfose massage met kleur 45 min €55
Polariteitsmassage 45 min €55
Voetreflex- of rugmassage 30 min €40
Intensieve rugmassage 45 min €55
Massage bij kanker 45 min €55
Babymassage Op aanvraag
Intake voorafgaande eerste behandeling €15

 

 • De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur. Is het door omstandigheden onmogelijk binnen deze tijden een afspraak te maken dan kan je in incidentele gevallen in de avond of op zaterdag afspreken. Alleen indien de agenda het toelaat. Het consult wordt dan verhoogd met € 15,00. Kom je later dan de afgesproken tijd dan gaat die tijd af van je behandeling.
 • Er zijn een groot aantal ziektekostenverzekeraars die natuurgeneeskundige therapieën vergoeden, elke verzekeraar hanteert andere voorwaarden. Afhankelijk van de polis worden de behandelingen volledig of gedeeltelijk vergoed, soms met een maximumbedrag per persoon per kalenderjaar. Controleert u zelf op uw polis of de behandelingen inderdaad vergoed worden, neem contact op met uw verzekeraar of kijk op www.fagt.org. . Behandelingen aan huis zijn mogelijk indien je onmogelijk naar de praktijk kunt komen. Extra kosten zijn afhankelijk van de afstand en eventuele parkeerkosten. . Voor het plannen van een afspraak heb je geen doorverwijzing nodig van een arts. Behandelingen komen uit het aanvullende pakket en gaan dus niet ten koste van het eigen risico.

Algemene voorwaarden - Behandelingen

Begrippen
 • Zorgaanbieder: Bodyflex4You – praktijk voor reflexzonetherapie
 • Beroepsvereniging: FAGT www.fagt.org
 • Koepel: RBCZ www.rbcz.nu De RBCZ is als koepel een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert.
 • Klacht-en tuchtrecht: Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.
 • Klachtenfunctionaris: deze is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van beroepsvereniging/koepelorganisatie en de geschillencommissie.
 • Geschillencommissie: Deze voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen.
 • Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.
 • WGBO: In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.
 • Cliënt / patiënt: Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.
 • Behandeling: de door zorgaanbieder aangeboden dienst na mondelingen toestemming van cliënt / patiënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van zorgaanbieder.

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst
 • Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Bodyflex4You uit te voeren opdrachten.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Bodyflex4You slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Zorgaanbieder
 • Bodyflex4You is lid van de FAGT. Deze vereniging is aangesloten bij de RBCZ. Informatie over deze beroepsvereniging en over de koepel kunt u vinden op www.fagt.org en op www.rbcz.nu
 • Zorgverlener van Bodyflex4You werkt als zelfstandige.
 • De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FAGT.

Behandeling
 • Voordat de afspraak begint bent u akkoord gegaan met de algemene voorwaarden, de privacyverklaring en de behandelovereenkomst.
 • Eerst vindt er een intakegesprek plaats waarna de aanpak van de behandeling samen met u wordt besproken. Samen komen we overeen wat de doelen zijn van de behandeling, welke behandelwijze zal worden toegepast, en mogelijke te verwachten uitkomsten van de behandeling. Deze mondelingen overeenkomst wordt vastgelegd in uw dossier en vormt de leidraad van de behandeling. Komt u vaker? Dan vinden er regelmatig evaluatiesessie plaats waarin u zelf en de zorgverlener mondeling verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie.
 • De sessies vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.
 • U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter als aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekent een toestemmingsformulier ter goedkeuring voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.
 • Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet.

Betaling
 • De kosten per therapiesessie staan duidelijk vermeld op de website.
 • De factuur betaalt bij u, bij voorkeur, per pin of betaalverzoek. De factuur krijgt u binnen 2 dagen toegestuurd via de e-mail. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
 • Betalingen dienen binnen 10 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.
 • Maaike Lafarre is opgenomen in het RBCZ register en aangesloten bij beroepsvereniging FAGT. Dit maakt dat de behandeling (mogelijk gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraar van cliënt. Cliënt dient zelf te informeren wat de vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de bovenstaande beroepsvereniging, aangesloten is bij RBCZ register en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis. Meer informatie vindt u op www.fagt.org

Annulering
 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. Bij verhindering kunt u tot 36 uur kosteloos annuleren. Van 36-24 uur wordt er 50% in rekening gebracht en binnen de 24 uur wordt er 100% in rekening gebracht.
 • De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Annulering geeft u per voorkeur telefonisch (06-19829791) door. Gaat dat niet dan per sms of whatsapp. NIET per mail! Waarbij de datum en tijd van ontvangst bindend is.

Dossiervoering
 • De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.
 • De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)en de richtlijnen van RBCZ en de FAGT. Deze is/ zijn op te vragen bij de zorgverlener.

Klachtenregeling
 • In geval van klachten is het eerste doel om onvrede cliënt eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of er samen uitgekomen kan worden. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (praktijk@bodyflex4you.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk met cliënt besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt cliënt hierover geïnformeerd door Praktijk Bodyflex4You. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.
 • Lukt het niet er samen uit te komen, dan kan cliënt zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van beroepsvereniging FAGT. Deze is aangesloten bij de onafhankelijke geschilleninstantie Zorggeschil. Tevens is de FAGT voor haar leden aangesloten bij instituut Quasir. Praktijk Bodyflex4You voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • Wanneer cliënt een klacht indient via beroepsvereniging FAGT of geschilleninstantie dient cliënt de zorgverlener te alle tijde vooraf te informeren.

Aansprakelijkheid
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW-gegevens et cetera.
 • Bodyflex4You is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan Bodyflex4You
 • Bodyflex4You heeft een beroeps-en bedrijfsaansprakelijksverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Bodyflex4You tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroepen in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps-en bedrijfsaansprakelijksverzekering van de verzekeraar. Bodyflex4You is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij verzekeraar, die dekkend is voor de Wkkgz.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
 • De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

AVG
 • Bodyflex4You houdt persoonsgegevens bij van cliënten/ patiënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u hier meer informatie vinden

Toepasselijk recht
 • Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten/ patiënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Praktijk Bodyflex4You is aangesloten bij de beroepsvereniging FAGT. Zij letten erop dat de praktijk aan alle wet- en regelgeving voldoet.

Praktijk Bodyflex4You is aangesloten bij de RBCZ. Deze stichting is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen ‘artsen en therapeuten op HBO-niveau’ certificeert en registreert.
Heb je klachten en komen wij er samen niet uit dan kan je terecht bij Quasir. Dit is het expertisecentrum voor klachten en calamiteiten en geschillen in zorg en welzijn. Via de website van mijn beroepsvereniging FAGT kan je ook lezen hoe om te gaan met je klacht.
Onafhankelijke geschilleninstantie Zorggeschil.

Afspraak maken

Tijdens mijn behandelingen ben ik telefonisch niet bereikbaar, spreek een boodschap in op het antwoordapparaat. Indien nodig neem ik contact op.

E-mail: praktijk@bodyflex4you.nl
Telefoon: 070 310 78 34 | 06 198 297 91


Stuur een bericht

Massage cadeau geven

Wil je iemand een origineel cadeau geven? Iemand verwennen of bedanken?

Misschien is dan een massage cadeaubon een goed idee!

Cadeaubonnen voor elke gelegenheid; als bedankje, voor een verjaardag, gewoon zomaar, voor Secretaressedag.

U kunt kiezen uit een bon voor voetreflexmassage, intensieve rugmassage, combinatie rug/nek massage met voetmassage.

Meer info: praktijk@bodyflex4you.nl | 070 310 78 34 | 06 198 297 91